Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a ExSol – Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.sporttaplalkozas.com webáruházban történő online értékesítési tevékenység során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelési Tájékoztató rögzíti az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az általa kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit.

Az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő.

A webáruház használatával, megrendelése leadásával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

I. Az adatkezelése elvei

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

II. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a webáruházban vásárolt termékekre vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; a megrendelések teljesítése és számlázása.

III. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatoknak az Adatkezelő általi felvétele és kezelése a webáruházat használó Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a webáruház használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

IV. Kezelt adatok

A kezelt adatok köre: a vásárlók által megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

V. Az adatkezelés időtartama

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – törlésre kerülnek.

Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

VI. Külső szolgáltatók tevékenysége

Az Adatkezelő webáruházában található termékek megrendelését lehetővé tevő Szállítók (A Magyar Posta Zrt) a Felhasználók személyes adatait a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik és továbbítják az Adatkezelő a részére, amely adatkezelésért, és az azzal kapcsolatos tájékoztatásért az adott Szállítók felelnek.

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

– személyes adatainak helyesbítését;

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalára belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a)  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b)  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)  valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu/kapcsolat.html).